بنر 24
بنر 24
مشاوره حقوقی

توضیحات آگهی

مشاوره حقوقی و قبولی وکالت
پرونده های حقوقی خانواده اعم از طلاق ،استرداد جهیزیه، ملاقات فرزند ،حضانت ،مهریه
پرونده های مطالبه وجه چک،رسید ،سفته ،الزام به ایفای تعهد ،
پرونده های کیفری ،توهین ،تهدید، جعل ،استفاده از سند مجعول
پرونده های ملکی ،الزام به تنظیم سند .خلع ید ،