بنر 24
بنر 24
محصولات هبلکس باهوران

توضیحات آگهی

محصولات هبلکس باهوران شامل انواع بلوک هبلکس ،چسب ،بست،وپودرآلومینیوم میباشد .
این محصولات یکی از پر دوامتریتن و مقاوم تریت محصولات ساختمانی است
محصولات هبلکس باهوران منطبق با آخرین استانداردهای ایران و جهان ارائه خواهد شد