بنر 24
بنر 24
خدمات بیمه عمر ،سرمایه گذاری و بازنشستگی بیمه تجارت نو

توضیحات آگهی

دریافت کل صندوق همراه با سود در پایان مدت قرارداد یا دریافت حقوق بازنشستگی ماهانه
دریافت خدمات تکمیل درمان هم در دوره سرمایه گذاری هم در دوره بازنشستگی
روشهای پرداخت حق بیمه : ماهانه ، سه ماهه شش ماهه و سالانه
پرداخت هزینه های پزشکی حادثه
پرداخت غرامت بیماری های خاص
پرداخت غرامت نقص عضو در اثر حادثه
پرداخت غرامت فوت به هر علت
پرداخت غرامت فوت بر اثر حادثه
پرداخت غرامت از کار افتادگی دائم و کامل و معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان مدت