بنر 24
بنر 24

توضیحات آگهی

اتصال دیوار هبلکس به ستون با بست رادیکالی
ازجمله اتصالاتی که برای دیوار های هبلکس قابل استفاده است ،استفاده از بست های ارتجاعی (بست رادیکالی)برای مهار خارج از صفحه ودرعین حال تامین آزادی حرکت دردرون صفحه می باشد.
استفاده از بست دارای خم خوردگی (ارتجاعی یا رادیکالی)جهت تامین امکان جابجایی محدود دیوار درراستای افقی ضروری بوده واتصالات باقطعات به فرم نبشی متداول نمی تواند از ترک های ناشی از خمش ویا سایر تغییر شکل ها جلوگیری کند.